گل           

  « كودكان براي شاد بودن ، بيش از هر چيزي به گفتگو با ما نياز دارند » 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
  

 

 پيامبر اكرم (ص) فرمود : بهترين شما كسي است كه قرآن آموزد و آن را آموزش دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس : خيابان آزادي خيابان حبيب الهي خيابان شهيد قاسمي روبروي درب تعاوني دانشگاه صنعتي شريف
تلفن : 66006139_66043507